Regulamin

Regulamin
Systemu Rower Miejski w Szamotułach zwanego również RMS

Obowiązuje od 14.08.2023

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Rower Miejski w Szamotułach zwanego również RMS (dalej: RMS) uruchomionego w mieście Szamotuły. Operatorem RMS jest Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.
 2. Regulamin RMS wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.szamotuly.bike w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.
 3. Kontakt:
  Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
  ul. Przasnyska 6b
  01 – 756 Warszawa
  e-mail: [email protected]
  tel.: +48 61 666 80 80
  (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów).
 4. Systemy Nextbike są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, gdzie operatorem jest Nextbike, chyba, że Regulamin danego systemu mówi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/

II. Definicje.

  1. Aplikacja mobilna Nextbike – program przystosowany do wypożyczania oraz zwrotu rowerów w systemie RMS, umożliwiający korzystanie z systemu. Aplikacja dostępna na urządzeniach z oprogramowaniem iOS, Windows Phone i Android.
  2. Centrum Kontaktu RMS – uruchomiona przez Operatora platforma zapewniająca Klientom kontakt telefoniczny z Operatorem poprzez infolinię pod numerem + 48 61 666 80 80, kontakt poprzez pocztę elektroniczną e-mail na adres oraz całodobową obsługę. Informacje o funkcjonowaniu Centrum Kontaktu RMS zamieszczane są na stronie internetowej www.szamotuly.bike.
  3. Elektrozamek – mechanizm zwalniający i blokujący rower w stacji dokującej. Wypożyczenie roweru zablokowanego przez elektrozamek jest możliwe poprzez Terminal, aplikację mobilną oraz kontakt z Centrum Kontaktu RMS.
  4.  Identyfikator Klienta – osobisty numer przydzielony Klientowi przez Operatora zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru telefonu komórkowego, który to numer Klient zdefiniował podczas rejestracji w RMS oraz 6-cyfrowego nr PIN, który został podany podczas rejestracji w RMS. W celu usprawnienia procesu wypożyczenia i zwrotu roweru w systemie RMS, Klient może wykorzystywać po aktywowaniu w Terminalu RMS: Elektroniczną Legitymację Studencką ELS lub kartę płatniczą działającą w systemie zbliżeniowym. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru są one traktowane równoważnie z Identyfikatorem Klienta. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru Klient ma do dyspozycji następujące sposoby identyfikacji:
   a. numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany, jako Identyfikator Klienta,
   b. Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (chip + RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer, wraz z numerem PIN,
   c. karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe, debetowe i przedpłacone emitowane przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1572) wraz z numerem PIN. Terminale są przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave.
   Po zalogowaniu się na swoim koncie na stronie www.szamotuly.bike. Klient może wyłączyć kod PIN poprzez odznaczenie opcji: Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo proszę pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala na wypożyczenie/zwrot roweru przy terminalu bez konieczności podawania kodu PIN przy użyciu sposobów identyfikacji: b, c.

 1. Klient – uczestnik Systemu RMS, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie RMS.
 2. Operator – Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji realizująca usługi związane z obsługą RMS ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
 3. Procedura zabezpieczająca – każde postępowanie podejmowane przez Operatora w przypadku niezwrócenia roweru w wymaganym terminie i stanie, w szczególności postępowanie wyjaśniające, windykacyjne i sądowe.
 4. Rachunek przedpłacony – osobiste konto Klienta w systemie rozliczeniowym Systemu RMS, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Systemu RMS zgodnie z Tabelami Opłat i Kar. Rachunek przedpłacony może być zasilany przez Klienta wpłatą środków „z góry”, w formie przedpłaty.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z RMS, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w systemie RMS. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w systemie RMS.
 6. Serwis RMS – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją RMS.
 7. Stacja RMS – zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie RMS oraz do wypożyczenia rowerów poprzez Terminal RMS, aplikację mobilną Nextbike oraz kontakt z Centrum Kontaktu RMS. Lista Stacji RMS znajduje się na stronie internetowej, aplikacji mobilnej Nextbike oraz na Terminalu RMS.
 8. Strefa użytkowania – granice administracyjne miasta Szamotuły.
 9. System RMS – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów obejmujących w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów.
 10. Tabele Opłat i Kar – cennik usług i opłat RMS będący integralną częścią Umowy. Cennik dostępny jest na stronie www.szamotuly.bike oraz na terminalach RMS.
 11. Terminal RMS – urządzenie do samodzielnego wypożyczenia rowerów znajdujące się w Stacjach RMS.
 12. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta na portalu internetowym www.szamotuly.bike, w aplikacji mobilnej, przy terminalu, a także poprzez kontakt z BOK RMS i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu podczas procesu rejestracji Klienta w systemie Rower Miejski w Szamotułach.
 13. Wypożyczenie roweru – wypożyczenie roweru ze Stacji RMS przy pomocy Identyfikatora Klienta. Proces wypożyczenia, określa szczegółowo punkt VII. Regulaminu.
 14. Zwrot roweru – oddanie roweru do Stacji RMS. Proces zwrotu, określa punkt X Regulaminu.

III. Zasady ogólne korzystania z RMS.

 1. Warunkiem korzystania z Systemu RMS jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Warunkiem korzystania z RMS jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu konta doładowania Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 0 zł (słownie: zero złotych).
 2. Operator wypożycza Klientowi rower na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu oraz używać roweru zgodnie z przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
 3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar. W oświadczeniu, co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych musi zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w Systemie RMS, w taki sposób aby w momencie wypożyczenia konto było aktywne (VII, pkt. 1). Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej Opiekun zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na zgodzie. Zgoda musi być wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected], pocztą na adres Operatora lub złożone osobiście w siedzibie Operatora.
 4. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów. Po uprzedniej rezerwacji możliwe jest zwiększenie liczby rowerów przy jednoczesnym wypożyczeniu.
 5. Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone w Strefie użytkowania.

IV. Odpowiedzialność/Zobowiązanie

 1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
 2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia, a w przypadku wystąpienia awarii roweru w trakcie wypożyczenia, powinien postępować zgodnie z pkt VII.6 poniżej. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu RMS.
 3. Korzystanie z rowerów Systemu RMS może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
 4. Klient jest odpowiedzialny za rower / wszystkie rowery wypożyczone przy równoczesnym wypożyczeniu kilku rowerów od momentu wypożyczenia ze Stacji RMS do momentu zwrotu do Stacji RMS. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru, zaistniałe od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji RMS do momentu zwrotu roweru na dowolnej Stacji RMS.
 5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym Centrum Kontaktu RMS, bezzwłocznie po stwierdzeniu kradzieży.
 6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu RMS przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
 7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., otrzymanych przez Klienta, związanych z korzystaniem z roweru i nałożonych na niego z własnej winy.
 8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu RMS, Klient zgadza się pokryć koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego, sprzed wypożyczenia lub uszkodzenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT. Operator jest uprawniony do pobrania kwoty równej kosztom naprawy i odtworzenia z konta doładowania Klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. Wycena poszczególnych części roweru, które zostały uszkodzone z winy Klienta będzie dokonana w oparciu o Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu zwany „Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie RMS”.
 9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z Centrum Kontaktu RMS.
 10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Miasta i Gminy Szamotuły będzie skutkować koniecznością poniesienia przez niszczącego kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.
 11. Klient odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do pełnej wysokości, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabelach Opłat i Kar.
 12. Użytkownikom zabrania się przewozu rowerów RMS samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając środków transportu zbiorowego.

V. Rejestracja.

 1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu RMS jest uprzednia rejestracja Klienta.
 2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: www.szamotuly.bike. Wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
  a. imienia i nazwiska,
  b. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju, adresu e-mail,
  c. numer PESEL,
  d. numeru telefonu komórkowego,
  e. numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą kredytową z możliwością obciążenia (opcjonalnie),
  W celu ukończenia procesu rejestracji Klient dokonuje weryfikacji podanego podczas procesu rejestracji adresu e-mail poprzez link aktywacyjny przesłany przez Operatora w wiadomości e-mail, w terminie 24 godzin od momentu otrzymania od Operatora wskazywanej wiadomości e-mail zawierającej link aktywacyjny. Dokonanie weryfikacji we wskazywanym terminie jest konieczne dla ukończenia procesu rejestracji w systemie RMS.
 3. Dodatkowo dopuszcza się możliwość rejestracji poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem Centrum Kontaktu RMS, Terminal RMS, a także za pomocą aplikacji mobilnej Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem Windows Phone, iOS i Android.
 4. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę aplikację mobilną Nextbike lub kontakt telefoniczny z pracownikiem Centrum Kontaktu RMS wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
  a. imienia i nazwiska,
  b. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju, adresu e-mail,
  c. numer PESEL,
  d. numeru telefonu komórkowego,
  e. numeru karty kredytowej w przypadku płatności kartą kredytową z możliwością obciążenia,
 5. Podczas procesu rejestracji w Terminalu RMS, Klient podaje następujące dane osobowe:
  a. numer telefonu komórkowego,
  b. imię i nazwisko,
  c. numer karty kredytowej w przypadku płatności kartą kredytowej z możliwością obciążenia
  Pozostałe dane wymienione w punkcie 4 b,c Klient ma obowiązek uzupełnić najpóźniej do 24 godzin po rejestracji. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku uzupełnienia danych w ww. terminie, Operator zastrzega sobie prawdo do usunięcia takiego konta z bazy danych użytkowników RMS.
 6. Po zarejestrowaniu konta na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link w celu potwierdzenia danych przez użytkownika. Po autoryzacji linku konto zostaje zweryfikowane.
 7. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe, np. numer telefonu, mogą być automatycznie usuwane z bazy systemu RMS.
 8. W trakcie procesu rejestracji przy Terminalu RMS, Klient wprowadza ustalony przez siebie kod PIN. Natomiast podczas rejestracji przez stronę internetową, aplikację mobilną Nextbike oraz Centrum Kontaktu RMS – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje potwierdzenie z Systemu RMS za pomocą wiadomości tekstowej oraz e-mailowej o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który wraz z podanym numerem telefonu komórkowego stanowi Identyfikator Klienta w Systemie RMS.
 9. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 922) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły. Podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych jest Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, 01-756, ul. Przasnyska 6b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi i systemu RMS. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Nextbike Polska, pod adresem: www.szamotuly.bike. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby działania systemu RMS i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Nextbike wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 10. Operator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem w sprawach związanych z realizacją Umowy.
 11. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą sms, poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Operatora w ramach RMS, a także anonimowych ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź udostępnianych bezpośrednio w Systemie RMS, służących zbieraniu przez Operatora od Klientów RMS danych demograficznych i profilowych niebędących danymi osobowymi (takich jak wykształcenie, zatrudnienie, wiek). Dane te wykorzystywane będą do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Operatora do ich oczekiwań, jak również do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym Operatora. Otrzymywanie materiałów informacyjnych oraz ujawnienie ww. danych jest zawsze dobrowolne, a Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych albo ankiet.
 12. Treść poszczególnych transakcji/wypożyczeń jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji/wypożyczeń przechowywane są przez system informatyczny RMS. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów dane są usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat, a w przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
 13. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922).
 14. Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba, że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego klienta z Operatorem.
 15. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron RMS oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu RMS.

VI. Formy Płatności.

 1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu RMS może być dokonywana poprzez:
  a. obciążenie rachunku karty kredytowej Klienta, lub
  b. zasilenie Rachunku Przedpłaconego za pomocą przelewu bankowego lub poprzez płatność kartą płatniczą w szczególności przez portal www.szamotuly.bike lub aplikację mobilną Nextbike; z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabel Opłat i Kar, a następnie przekazywane na rachunek Operatora.
 2. Uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej następuje w momencie rejestracji lub gdy konto nie jest aktywne. Można tego dokonać poprzez wprowadzenie numeru karty płatniczej tj.: kredytowej, obciążeniowej w Terminalu RMS, podczas kontaktu z Centrum Kontaktu RMS, a także za pomocą aplikacji mobilnej Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS, Windows Phone i Android.
 3. Płatności, o których mowa w punkcie 1 i 2 rozdziału VI. będą pobierane wyłącznie w przypadku niezgodnego z regulaminem korzystania z systemu zgodnie z załącznikiem nr 1 Taryfy opłat i kar.
 4. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.
 5. Na życzenie Klienta Operator przekaże fakturę VAT tylko i wyłącznie za płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny wypożyczenia roweru oraz numeru roweru.
 6. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.

VII. Wypożyczenie

 1. Wypożyczenie roweru jest możliwe, gdy Klient posiada aktywny status konta. Przez aktywny status konta rozumie się poprzez utrzymywanie stanu konta na rachunku przedpłaconym na poziomie 0zł.
 2. Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji RMS po uprzednim uruchomieniu Terminala RMS, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala RMS komunikatami. Zwolnienie elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu RMS oraz sygnałem dźwiękowym. Wypożyczenia można dokonać również przy pomocy aplikacji mobilnej Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem: WindowsPhone, iOS i Android, telefonicznie – dzwoniąc pod numer podany na terminalu: +48 61 666 80 80.
 3. Wypożyczenie rozpoczyna się w momencie zakończenia procedury wypożyczenia opisanej w pkt. 2.
 4. Podczas wypożyczenia Klient otrzymuje numer do zamka szyfrowego w wypożyczanym rowerze za pośrednictwem Terminala RMS, aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z Centrum Kontaktu RMS. Numer ten do czasu zwrotu roweru można potwierdzić w Terminalu RMS, aplikacji Nextbike oraz poprzez kontakt z Centrum Kontaktu RMS. Klient zobowiązuje się upewnić, że rower posiada linkę zabezpieczającą, zwaną także obejmą, przed wypożyczeniem. W przypadku jej braku Klient zobligowany jest skontaktować się z Centrum Kontaktu RMS i poinformować o jej braku.
 5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się przed jazdą, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności, że opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne. Po odbezpieczeniu roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło.
 6. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia lub używania roweru jakiejkolwiek usterki roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do Centrum Kontaktu RMS i odstawienia roweru do najbliższej Stacji RMS.
 7. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające, w przypadku gdy Klient mógł dostrzec niesprawność roweru.
 8. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń z Centrum Kontaktu RMS telefon komórkowy.
 9. Koszyk zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do koszyka nie może przekraczać 5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz pozostawienie przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów.
 10. Maksymalne obciążenie roweru przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 120 kg.
 11. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru ze Stacji RMS, Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z Centrum Kontaktu RMS. Pracownik Centrum Kontaktu RMS poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower RMS jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się w Strefie użytkowania. Nie wolno używać rowerów RMS w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.
 12. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśniania sprawy.

VIII. Czas trwania wypożyczenia.

 1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem trzeciej godziny wypożyczenia.
 2. Przekroczenie trzech godzin czasu jednorazowego wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar.

IX. Naprawy i Awarie.

 1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do Centrum Kontaktu RMS maksymalnie w ciągu 12 godzin od wypożyczenia roweru w systemie. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie Centrum Kontaktu RMS oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji RMS.
 2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Operator Systemu RMS.
 3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z Centrum Kontaktu RMS przez cały czas wypożyczenia roweru.

X. Zwrot.

 1. Klient zobowiązany jest do wpięcia roweru do stojaka w taki sposób, by adapter zamontowany do widelca roweru wprowadzić do elektrozamka będącego integralną częścią stojaka i przytrzymania roweru do czasu automatycznego zamknięcia blokady. Automatyczne zamknięcie blokady sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w zamku. Na Kliencie spoczywa obowiązek poprawnego zabezpieczenia i zwrócenia roweru w systemie. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient jest zobowiązany do skontaktowania się całodobową Infolinią.
 2. W przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka (np. brak wolnego stojaka w Stacji RMS lub awarii Stacji RMS) Klient jest zobowiązany do zwrotu roweru przy użyciu zamka szyfrowego, przypinając rower do stojaka lub innego roweru znajdującego się w Stacji RMS, zablokowania zamka, naciśnięcia przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala RMS oraz postępowania zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu zamka Klient może też zwrócić rower za pomocą aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z Centrum Kontaktu RMS.
 3. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru, o którym mowa w punktach X.1. oraz X.2. Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież.
 4. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym Centrum Kontaktu RMS maksymalnie do 24 godzin od zdarzenia.

XI. Opłaty

 1. Korzystanie z RMS jest bezpłatne, pod warunkiem przestrzegania regulaminu. Opłata pobierana jest po przekroczeniu 3 godziny wypożyczenia według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar, będących załącznikiem do Regulaminu, dostępnych na www.szamotuly.bike oraz na Terminalach RMS.
 2. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swój Rachunek przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskania zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
 3. Zwrot środków pozostałych na koncie (powyżej salda 0zł) może być dokonany w każdym momencie trwania umowy, na podstawie wniosku użytkownika przesłanego na adres e-mail BOK.
 4. Opłata za kradzież, utrata lub całkowite zniszczenie roweru może zostać odpowiednio zmniejszona na wniosek Użytkownika, jeżeli Rower zostanie odnaleziony w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia jego utraty.

XII. Odpowiedzialność

 1. Operator realizuje usługi związane z obsługą RMS i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
 2. Operator ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Operator odpowiedzialności nie ponosi.
 3. Wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Klienci powinni kierować pod adresem Operatora na adres mailowy [email protected] lub listownie na adres Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.

XIII. Reklamacje

 1. Zalecany termin złożenia reklamacji wynosi 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:
  a. drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
  b. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
  c. osobiście w siedzibie Operatora, Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozostawi bez rozpoznania.
 5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
 6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 7. Klient wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację wysyłana została pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.
 8. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
 9. Centrum Kontaktu RMS udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.
 10. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Centrum Kontaktu RMS. Odwołania powinny być wysyłane niezależnie od sposobu dostarczenia – list, e-mail – nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi decyzji, od której chce się odwołać. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do Centrum Kontaktu RMS.
 11. Klient może:
  a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do Centrum Kontaktu RMS w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;
  b. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
 12. Operator nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 13. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Operator niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

XIV. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
  a. przesłanie do Operatora na adres email: [email protected] oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
  b. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot środków jest dokonywany na wskazany przez klienta w wypowiedzeniu numer rachunku bankowego, chyba, że Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, jednak Strony wyłączają możliwość odstąpienia od Umowy w części, w jakiej została ona zrealizowana. Odstąpienie od Umowy w całości skutkuje usunięciem danych osobowych Klienta przez Operatora.

XV. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

 1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie w formie pisemnej należy przesłać na adres elektroniczny: [email protected] lub adres pocztowy Operatora: Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.
 2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi, pod warunkiem uzupełnienia przez Klienta w powyższym terminie środków na Rachunku przedpłaconym do salda 0 zł. Brak uzupełnienia środków w powyższym terminie powoduje bezskuteczność wypowiedzenia Umowy.
 3. Jeżeli środki na Rachunku przedpłaconym przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba że w Wypowiedzeniu Umowy, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie 30 dni od daty rozwiązania Umowy. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu.

XVI. Postanowienia końcowe.

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
 2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. brak akceptacji nowego Regulaminu, niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków na Rachunku Przedpłaconym, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
 3. W przypadku usług o charakterze ciągłym (np. utrzymywanie konta) Regulamin może zostać zmieniony z ważnej przyczyny, za którą uznaje się:
  a. zmianę prawa lub jego interpretacji uzasadniającą potrzebę zmian w Regulaminie;
  b. zmianę w usłudze, w tym w zakresie lub sposobie jej świadczenia;
  c. wprowadzenie nowej usługi;
  d. zaprzestanie świadczenia usługi w całości lub części;
  e. względy ochrony prywatności, bezpieczeństwa i zapobiegania nadużyciom;
  f. usunięcie ewentualnych wątpliwości lub niejasności interpretacyjnych;
  g. zmianę danych wskazanych w Regulaminie, w tym Operatora.
  Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, składając wypowiedzenie nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu.
 4. W przypadku usług o charakterze jednorazowym (np. jednorazowy przejazd) lub usług opłaconych z góry, w każdym przypadku obowiązuje wersja Regulaminu aktualna w momencie zamówienia usługi. oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityki Prywatności przez Klienta.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Tabele Opłat i Kar Systemu

Załącznik nr 1
Taryfy Opłat i Kar za wynajęcie roweru w ramach systemu Rower Miejski w Szamotułach

Taryfa zwykła Wartość brutto
Opłata za wypożyczenie roweru Czas wypożyczenia:
wypożyczenie do 3 godzin 0 zł
Opłata za przekroczenie 3 godzin wypożyczenia do 12 godzin wypożyczenia 10 zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia
Regulaminu
10 zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł
Kradzież, utrata lub całkowite zniszczenie roweru 2 000 zł

Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT

Załącznik nr 2
Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie RMS.

NAZWA j.m. CENA* VAT 23% OGÓŁEM
Adapter widelca szt. 84,00 zł 19,32 zł 103,32 zł
Błotnik przód szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Błotnik tył szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Chip szt. 24,78 zł 5,70 zł 30,48 zł
Dętka 26 x 2.125 szt. 8,40 zł 1,93 zł 10,33 zł
Dzwonek szt. 3,60 zł 0,83 zł 4,43 zł
Dźwignia hamulca, prawa strona szt. 9,92 zł 2,28 zł 12,20 zł
Fajka TP-06 Alu. Regulowana/Srebrna szt. 0,60 zł 0,14 zł 0,74 zł
Hamulec rolkowy szt. 134,90 zł 31,03 zł 165,93 zł
Kierownica szt. 17,81 zł 4,10 zł 21,91 zł
Klocki hamulcowe szt. 4,70 zł 1,08 zł 5,78 zł
Komplet hamulców (szczęki) szt. 15,57 zł 3,58 zł 19,15 zł
Korba lewa szt. 19,50 zł 4,49 zł 23,99 zł
Korba z zębatką szt. 28,00 zł 6,44 zł 34,44 zł
Kostka elektryczna szt. 6,30 zł 1,45 zł 7,75 zł
Koszyk szt. 8,85 zł 2,04 zł 10,89 zł
Lampka przód szt. 19,93 zł 4,58 zł 24,51 zł
Lampka tył szt. 11,63 zł 2,67 zł 14,30 zł
Linka (cięgno) hamulca szt. 2,46 zł 0,57 zł 3,03 zł
Linka (cięgno) przerzutki szt. 1,90 zł 0,44 zł 2,34 zł
Łańcuch szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Mocowanie koszyka szt. 18,06 zł 4,15 zł 22,21 zł
Mocowanie osłony łańcucha szt. 6,72 zł 1,55 zł 8,27 zł
Odblask tylny szt. 1,59 zł 0,37 zł 1,96 zł
Opona 26 x 2.125 szt. 27,41 zł 6,30 zł 33,71 zł
Osłona bagażnika(tył) szt. 24,61 zł 5,66 zł 30,27 zł
Osłona łańcucha szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Pancerz linki hamulca m.b. 1,67 zł 0,38 zł 2,05 zł
Pancerz przerzutki m.b. 2,11 zł 0,49 zł 2,60 zł
Para pedałów szt. 13,26 zł 3,05 zł 16,31 zł
Piasta przód(dynamo) szt. 164,90 zł 37,93 zł 202,83 zł
Piasta tylna szt. 130,05 zł 29,91 zł 159,96 zł
Popychacz do przerzutki szt. 8,87 zł 2,04 zł 10,91 zł
Przednie koło z dynamem szt. 196,00 zł 45,08 zł 241,08 zł
Przerzutka z modułem sterującym szt. 20,40 zł 4,70 zł 25,10 zł
Przewody oświetlenia m.b. 5,12 zł 1,18 zł 6,30 zł
Rama rowerowa szt. 457,38 zł 105,20 zł 562,58 zł
Rękojeść lewa szt. 5,49 zł 1,26 zł 6,75 zł
Rękojeść prawa szt. 4,71 zł 1,08 zł 5,79 zł
Siodło szt. 15,30 zł 3,52 zł 18,82 zł
Skrzydełka reklamowe szt. 33,60 zł 7,73 zł 41,33 zł
Stery kierownicy szt. 5,69 zł 1,31 zł 7,00 zł
Stopka / Podpórka szt. 14,40 zł 3,31 zł 17,71 zł
Support 115mm szt. 12,56 zł 2,89 zł 15,45 zł
Szprycha przód szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Szprycha tył szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Sztyca szt. 15,63 zł 3,59 zł 19,22 zł
Śruba hamulca rolkowego szt. 19,90 zł 4,58 zł 24,48 zł
Śruba regulacyjna dźwigni hamulca szt. 0,62 zł 0,14 zł 0,76 zł
Tylne koło 3 biegowe szt. 148,50 zł 34,16 zł 182,66 zł
Widelec szt. 43,00 zł 9,89 zł 52,89 zł
Wspornik kierownicy szt. 16,93 zł 3,89 zł 20,82 zł
Zacisk sztycy szt. 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł
Zamek szyfrowy  ABUS szt. 56,10 zł 12,90 zł 69,00 zł
Elektrozamek szt. 672,00 zł 154,56 zł 826,56 zł

*Może ulec zmianie.


REGULAMIN

systemu Rower Miejski w Szamotułach zwanego również RMS

[Obowiązuje od 18/09/2017]

Wersja PDF

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Rower Miejski w Szamotułach  zwanego również RMS (dalej: RMS) uruchomionego w mieście Szamotuły. Operatorem RMS jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
  2. Regulamin RMS wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.szamotuly.bike w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
  3. Kontakt:
   Nextbike Polska S.A.
   ul. Przasnyska 6b
   01-756 Warszawa
   e-mail:  [email protected]
   tel.:  +48 61 666 80 80
   (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów).
  4. Systemy Nextbike są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, gdzie operatorem jest Nextbike, chyba, że Regulamin danego systemu mówi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/
 2. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z RMS, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w systemie RMS. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w systemie RMS.
  2. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta na portalu internetowym www.szamotuly.bike, w aplikacji mobilnej, przy terminalu, a także poprzez kontakt z BOK RMS i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu podczas procesu rejestracji Klienta w systemie Rower Miejski w Szamotułach .
  3. Operator – Nextbike Polska S.A. realizująca usługi związane z obsługą RMS ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
  4. System RMS – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów obejmujących w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów.
  5. Klient – uczestnik Systemu RMS, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie RMS.
  6. Serwis RMS – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją RMS.
  7. Centrum Kontaktu RMS – uruchomiona przez Operatora platforma zapewniająca Klientom kontakt telefoniczny z Operatorem poprzez infolinię pod numerem + 48 61 666 80 80, kontakt poprzez pocztę elektroniczną e-mail na adres  oraz całodobową obsługę. Informacje o funkcjonowaniu Centrum Kontaktu RMS zamieszczane są na stronie internetowej www.szamotuly.bike
  8. Stacja RMS – zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie RMS oraz do wypożyczenia rowerów poprzez Terminal RMS, aplikację mobilną Nextbike oraz kontakt z Centrum Kontaktu RMS. Lista Stacji RMS znajduje się na stronie internetowej, aplikacji mobilnej Nextbike oraz na Terminalu RMS.
  9. Terminal RMS – urządzenie do samodzielnego wypożyczenia rowerów znajdujące się w Stacjach RMS.
  10. Identyfikator Klienta – osobisty numer przydzielony Klientowi przez Operatora zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru telefonu komórkowego, który to numer Klient zdefiniował podczas rejestracji w RMS oraz 6-cyfrowego nr PIN, który został podany podczas rejestracji w RMS. W celu usprawnienia procesu wypożyczenia i zwrotu roweru w systemie RMS, Klient może wykorzystywać po aktywowaniu w Terminalu RMS: Elektroniczną Legitymację Studencką ELS lub kartę płatniczą działającą w systemie zbliżeniowym. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru są one traktowane równoważnie z Identyfikatorem Klienta. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru Klient ma do dyspozycji następujące sposoby identyfikacji:
    1. numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany, jako Identyfikator Klienta,
    2. Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (chip + RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer, wraz z numerem PIN,
    3. karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe, debetowe i przedpłacone emitowane przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1572) wraz z numerem PIN. Terminale są przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave,

   Po zalogowaniu się na swoim koncie na stronie www.szamotuly.bike. Klient może wyłączyć kod PIN poprzez odznaczenie opcji: Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo proszę pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala na wypożyczenie/zwrot roweru przy terminalu bez konieczności podawania kodu PIN przy użyciu sposobów identyfikacji: b, c.

  11. Tabele Opłat i Kar – cennik usług i opłat RMS będący integralną częścią Umowy. Cennik dostępny jest na stronie www.szamotuly.bike oraz na terminalach RMS.
  12. Rachunek przedpłacony – osobiste konto Klienta w systemie rozliczeniowym Systemu RMS, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Systemu RMS zgodnie z Tabelami Opłat i Kar. Rachunek przedpłacony może być zasilany przez Klienta wpłatą środków „z góry”, w formie przedpłaty.
  13. Procedura zabezpieczająca – każde postępowanie podejmowane przez Operatora w przypadku niezwrócenia roweru w wymaganym terminie i stanie, w szczególności postępowanie wyjaśniające, windykacyjne i sądowe.
  14. Strefa użytkowania – granice administracyjne miasta Szamotuły.
  15. Wypożyczenie roweru – wypożyczenie roweru ze Stacji RMS przy pomocy Identyfikatora Klienta. Proces wypożyczenia, określa szczegółowo punkt VII. Regulaminu.
  16. Zwrot roweru – oddanie roweru do Stacji RMS. Proces zwrotu, określa punkt X Regulaminu.
  17. Elektrozamek – mechanizm zwalniający i blokujący rower w stacji dokującej. Wypożyczenie roweru zablokowanego przez elektrozamek jest możliwe poprzez Terminal, aplikację mobilną oraz kontakt z Centrum Kontaktu RMS.
  18. Aplikacja mobilna Nextbike – program przystosowany do wypożyczania oraz zwrotu rowerów w systemie RMS, umożliwiający korzystanie z systemu. Aplikacja dostępna na urządzeniach z oprogramowaniem iOS, Windows Phone i Android.
 3. Zasady ogólne korzystania z RMS
  1. Warunkiem korzystania z Systemu RMS jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Warunkiem korzystania z RMS jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu konta doładowania Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 0 zł (słownie: zero złotych).
  2. Operator wypożycza Klientowi rower na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu oraz używać roweru zgodnie z przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
  3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar. W oświadczeniu, co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych musi zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w Systemie RMS, w taki sposób aby w momencie wypożyczenia konto było aktywne (VII, pkt. 1). Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej Opiekun zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na zgodzie. Zgoda musi być wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail pocztą na adres Operatora lub złożone osobiście w siedzibie Operatora.
  4. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów. Po uprzedniej rezerwacji możliwe jest zwiększenie liczby rowerów przy jednoczesnym wypożyczeniu.
  5. Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone w Strefie użytkowania.
 4. Odpowiedzialność / Zobowiązanie
  1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
  2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia, a w przypadku wystąpienia awarii roweru w trakcie wypożyczenia, powinien postępować zgodnie z pkt VII.6 poniżej. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu RMS.
  3. Korzystanie z rowerów Systemu RMS może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
  4. Klient jest odpowiedzialny za rower / wszystkie rowery wypożyczone przy równoczesnym wypożyczeniu kilku rowerów od momentu wypożyczenia ze Stacji RMS do momentu zwrotu do Stacji RMS. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru, zaistniałe od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji RMS do momentu zwrotu roweru na dowolnej Stacji RMS.
  5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym Centrum Kontaktu RMS, bezzwłocznie po stwierdzeniu kradzieży.
  6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu RMS przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
  7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., otrzymanych przez Klienta, związanych z korzystaniem z roweru i nałożonych na niego z własnej winy.
  8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu RMS, Klient zgadza się pokryć koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego, sprzed wypożyczenia lub uszkodzenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT. Operator jest uprawniony do pobrania kwoty równej kosztom naprawy i odtworzenia z konta doładowania Klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. Wycena poszczególnych części roweru, które zostały uszkodzone z winy Klienta będzie dokonana w oparciu o Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu zwany „Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie RMS”.
  9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z Centrum Kontaktu RMS.
  10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Miasta i Gminy Szamotuły będzie skutkować koniecznością poniesienia przez niszczącego kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.
  11. Klient odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do pełnej wysokości, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabelach Opłat i Kar.
  12. Użytkownikom zabrania się przewozu rowerów RMS samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając środków transportu zbiorowego.
 5. Rejestracja
  1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu RMS jest uprzednia rejestracja Klienta.
  2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: www.szamotuly.bike. Wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
   1. imienia i nazwiska,
   2. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju, adresu e-mail,
   3. numer PESEL,
   4. numeru telefonu komórkowego,
   5. numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą kredytową z możliwością obciążenia (opcjonalnie),W celu ukończenia procesu rejestracji Klient dokonuje weryfikacji podanego podczas procesu rejestracji adresu e-mail poprzez link aktywacyjny przesłany przez Operatora w wiadomości e-mail, w terminie 24 godzin od momentu otrzymania od Operatora wskazywanej wiadomości e-mail zawierającej link aktywacyjny. Dokonanie weryfikacji we wskazywanym terminie jest konieczne dla ukończenia procesu rejestracji w systemie RMS.
  3. Dodatkowo dopuszcza się możliwość rejestracji poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem Centrum Kontaktu RMS, Terminal RMS, a także za pomocą aplikacji mobilnej Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem Windows Phone, iOS i Android.
  4. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę aplikację mobilną Nextbike lub kontakt telefoniczny z pracownikiem Centrum Kontaktu RMS wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
   1. imienia i nazwiska,
   2. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju, adresu e-mail,
   3. numer PESEL,
   4. numeru telefonu komórkowego,
   5. numeru karty kredytowej w przypadku płatności kartą kredytową z możliwością obciążenia,
  5. Podczas procesu rejestracji w Terminalu RMS, Klient podaje następujące dane osobowe:
    1. numer telefonu komórkowego.
   1. imię i nazwisko,
   2. numer karty kredytowej w przypadku płatności kartą kredytowej z możliwością obciążenia,
    Pozostałe dane wymienione w punkcie 4 b,c  Klient ma obowiązek uzupełnić najpóźniej do 24 godzin po rejestracji. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku uzupełnienia danych w ww. terminie, Operator zastrzega sobie prawdo do usunięcia takiego konta z bazy danych użytkowników RMS.
  6. Po zarejestrowaniu konta na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link w celu potwierdzenia danych przez użytkownika. Po autoryzacji linku konto zostaje zweryfikowane.
  7. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe, np. numer telefonu, mogą być automatycznie usuwane z bazy systemu RMS.
  8. W trakcie procesu rejestracji przy Terminalu RMS, Klient wprowadza ustalony przez siebie kod PIN. Natomiast podczas rejestracji przez stronę internetową, aplikację mobilną Nextbike oraz Centrum Kontaktu RMS – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje potwierdzenie z Systemu RMS za pomocą wiadomości tekstowej oraz e-mailowej o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który wraz z podanym numerem telefonu komórkowego stanowi Identyfikator Klienta w Systemie RMS.
  9. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 922) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły. Podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-756, ul. Przasnyska 6b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi i systemu RMS. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Nextbike Polska, pod adresem: www.szamotuly.bike. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby działania systemu RMS i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Nextbike wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa.
  10. Operator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem w sprawach związanych z realizacją Umowy.
  11. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą sms, poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Operatora w ramach RMS, a także anonimowych ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź udostępnianych bezpośrednio w Systemie RMS, służących zbieraniu przez Operatora od Klientów RMS danych demograficznych i profilowych niebędących danymi osobowymi (takich jak wykształcenie, zatrudnienie, wiek). Dane te wykorzystywane będą do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Operatora do ich oczekiwań, jak również do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym Operatora. Otrzymywanie materiałów informacyjnych oraz ujawnienie ww. danych jest zawsze dobrowolne, a Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych albo ankiet.
  12. Treść poszczególnych transakcji/wypożyczeń jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji/wypożyczeń przechowywane są przez system informatyczny RMS. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów dane są usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat, a w przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
  13. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922).
  14. Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba, że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego klienta z Operatorem.
  15. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron RMS oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu RMS.
 6. Formy Płatności
  1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu RMS może być dokonywana poprzez:
   1. obciążenie rachunku karty kredytowej Klienta, lub
   2. zasilenie Rachunku Przedpłaconego za pomocą przelewu bankowego lub poprzez płatność kartą płatniczą w szczególności przez portal www.szamotuly.bike lub aplikację mobilną Nextbike; z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabel Opłat i Kar, a następnie przekazywane na rachunek Operatora.
  2. Uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej następuje w momencie rejestracji lub gdy konto nie jest aktywne. Można tego dokonać poprzez wprowadzenie numeru karty płatniczej tj.: kredytowej, obciążeniowej w Terminalu RMS, podczas kontaktu z Centrum Kontaktu RMS, a także za pomocą aplikacji mobilnej Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS, Windows Phone i Android.
  3. Płatności, o których mowa w punkcie 1 i 2  rozdziału VI. będą pobierane wyłącznie w przypadku niezgodnego z regulaminem korzystania z systemu zgodnie z załącznikiem nr 1 Taryfy opłat i kar.
  4. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.
  5. Na życzenie Klienta Operator przekaże fakturę VAT tylko i wyłącznie za płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny wypożyczenia roweru oraz numeru roweru.
  6. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.
 7. Wypożyczenie
  1. Wypożyczenie roweru jest możliwe gdy Klient posiada aktywny status konta. Przez aktywny status konta rozumie się poprzez utrzymywanie stanu konta na rachunku przedpłaconym na poziomie 0zł.
  2. Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji RMS po uprzednim uruchomieniu Terminala RMS, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala RMS komunikatami. Zwolnienie elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu RMS oraz sygnałem dźwiękowym. Wypożyczenia można dokonać również przy pomocy aplikacji mobilnej Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem: WindowsPhone, iOS i Android, telefonicznie – dzwoniąc pod numer podany na terminalu: +48 61 666 80 80.
  3. Wypożyczenie rozpoczyna się w momencie zakończenia procedury wypożyczenia opisanej w pkt. 2.
  4. Podczas wypożyczenia Klient otrzymuje numer do zamka szyfrowego w wypożyczanym rowerze za pośrednictwem Terminala RMS, aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z Centrum Kontaktu RMS. Numer ten do czasu zwrotu roweru można potwierdzić w Terminalu RMS, aplikacji Nextbike oraz poprzez kontakt z Centrum Kontaktu RMS. Klient zobowiązuje się upewnić, że rower posiada linkę zabezpieczającą, zwaną także obejmą, przed wypożyczeniem. W przypadku jej braku Klient zobligowany jest skontaktować się z Centrum Kontaktu RMS i poinformować o jej braku.
  5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się przed jazdą, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności, że opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne. Po odbezpieczeniu roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło.
  6. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia lub używania roweru jakiejkolwiek usterki roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do Centrum Kontaktu RMS i odstawienia roweru do najbliższej Stacji RMS.
  7. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające, w przypadku gdy Klient mógł dostrzec niesprawność roweru.
  8. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń z Centrum Kontaktu RMS telefon komórkowy.
  9. Koszyk zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do koszyka nie może przekraczać 5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz pozostawienie przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów.
  10. Maksymalne obciążenie roweru przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może  przekroczyć 120 kg.
  11. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru ze Stacji RMS, Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z Centrum Kontaktu RMS. Pracownik Centrum Kontaktu RMS poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower RMS jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się w Strefie użytkowania. Nie wolno używać rowerów RMS w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.
  12. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśniania sprawy.
 8. Czas trwania wypożyczenia
  1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem trzeciej godziny wypożyczenia.
  2. Przekroczenie trzech godzin czasu jednorazowego wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar.
 9. Naprawy i Awarie
  1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do Centrum Kontaktu RMS maksymalnie w ciągu 12 godzin od wypożyczenia roweru w systemie. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie Centrum Kontaktu RMS oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji RMS.
  2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Operator Systemu RMS.
  3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z Centrum Kontaktu RMS przez cały czas wypożyczenia roweru.
 10. Zwrot
  1. Klient zobowiązany jest do wpięcia roweru do stojaka w taki sposób, by adapter zamontowany do widelca roweru wprowadzić do elektrozamka będącego integralną częścią stojaka i przytrzymania roweru do czasu automatycznego zamknięcia blokady. Automatyczne zamknięcie blokady sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w zamku. Na Kliencie spoczywa obowiązek poprawnego zabezpieczenia i zwrócenia roweru w systemie. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient jest zobowiązany do skontaktowania się całodobową Infolinią.
  2. W przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka (np. brak wolnego stojaka w Stacji RMS lub awarii Stacji RMS) Klient jest zobowiązany do zwrotu roweru przy użyciu zamka szyfrowego, przypinając rower do stojaka lub innego roweru znajdującego się w Stacji RMS, zablokowania zamka, naciśnięcia przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala RMS oraz postępowania zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu zamka Klient może też zwrócić rower za pomocą aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z Centrum Kontaktu RMS.
  3. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru, o którym mowa w punktach X.1. oraz X.2. Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież.
  4. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym Centrum Kontaktu RMS maksymalnie do 24 godzin od zdarzenia.
 11. Opłaty
  1. Korzystanie z RMS jest bezpłatne, pod warunkiem przestrzegania regulaminu. Opłata pobierana jest po przekroczeniu 3 godziny wypożyczenia według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar, będących załącznikiem do Regulaminu, dostępnych na www.szamotuly.bike oraz na Terminalach RMS.
  2. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swój Rachunek przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskania zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
  3. Zwrot środków pozostałych na koncie (powyżej salda 0zł) może być dokonany w każdym momencie trwania umowy, na podstawie wniosku użytkownika przesłanego na adres e-mail BOK.
 12. Odpowiedzialność
  1. Operator realizuje usługi związane z obsługą RMS i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
  2. Operator ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Operator odpowiedzialności nie ponosi.
  3. Wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Klienci powinni kierować pod adresem Operatora na adres mailowy [email protected] lub listownie na adres Nextbike Polska S.A., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.
 13. Reklamacje
  1. Zalecany termin złożenia reklamacji wynosi 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
  2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:
   1. drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
   2. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie  I.3,
   3. osobiście w siedzibie Operatora, Nextbike Polska, ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozostawi bez rozpoznania.
  5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
  6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
  7. Klient wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację wysyłana została pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.
  8. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
  9. Centrum Kontaktu RMS udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.
  10. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Centrum Kontaktu RMS. Odwołania powinny być wysyłane niezależnie od sposobu dostarczenia – list, e-mail – nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi decyzji, od której chce się odwołać. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do Centrum Kontaktu RMS.
  11. Klient może:
   1. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do Centrum Kontaktu RMS w  ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;
   2. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
  12. Operator nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  13. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Operator niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.
 14. Odstąpienie od Umowy
  1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
  2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
   1. przesłanie do Operatora na adres email: [email protected] oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
   2. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  Zwrot środków jest dokonywany na wskazany przez klienta w wypowiedzeniu numer rachunku bankowego, chyba, że Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, jednak Strony wyłączają możliwość odstąpienia od Umowy w części, w jakiej została ona zrealizowana. Odstąpienie od Umowy w całości skutkuje usunięciem danych osobowych Klienta przez Operatora.
 15. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta
  1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie w formie pisemnej należy przesłać na adres elektroniczny: [email protected] lub adres pocztowy Operatora: Nextbike Polska S.A ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.
  2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi, pod warunkiem uzupełnienia przez Klienta w powyższym terminie środków na Rachunku przedpłaconym do salda 0 zł. Brak uzupełnienia środków w powyższym terminie powoduje bezskuteczność wypowiedzenia Umowy.
  3. Jeżeli środki na Rachunku przedpłaconym przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba że w Wypowiedzeniu Umowy, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie 30 dni od daty rozwiązania Umowy. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu.
 16. Postanowienia końcowe
  1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
  2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. brak akceptacji nowego Regulaminu, niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków na Rachunku Przedpłaconym, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
  3. Operator, po akceptacji przez Miasto Szamotuły, jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Klienta, przesłanej do Centrum Kontaktu RMS w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityki Prywatności przez Klienta.
  4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
  5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Tabele Opłat i Kar Systemu
Załącznik nr1
Taryfy Opłat i Kar za wynajęcie roweru w ramach systemu Rower Miejski w Szamotułach

Taryfa zwykła Wartość brutto
Opłata za wypożyczenie roweru Czas wypożyczenia:
wypożyczenie do 3 godzin 0 zł
Opłata za przekroczenie 3 godzin wypożyczenia do 12 godzin wypożyczenia 10 zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia
Regulaminu
10 zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł
Kradzież, utrata lub całkowite zniszczenie roweru 2 000 zł

Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT

Załącznik nr 2 Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie RMS.

NAZWA j.m. CENA* VAT 23% OGÓŁEM
Adapter widelca szt. 84,00 zł 19,32 zł 103,32 zł
Błotnik przód szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Błotnik tył szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Chip szt. 24,78 zł 5,70 zł 30,48 zł
Dętka 26 x 2.125 szt. 8,40 zł 1,93 zł 10,33 zł
Dzwonek szt. 3,60 zł 0,83 zł 4,43 zł
Dźwignia hamulca, prawa strona szt. 9,92 zł 2,28 zł 12,20 zł
Fajka TP-06 Alu. Regulowana/Srebrna szt. 0,60 zł 0,14 zł 0,74 zł
Hamulec rolkowy szt. 134,90 zł 31,03 zł 165,93 zł
Kierownica szt. 17,81 zł 4,10 zł 21,91 zł
Klocki hamulcowe szt. 4,70 zł 1,08 zł 5,78 zł
Komplet hamulców (szczęki) szt. 15,57 zł 3,58 zł 19,15 zł
Korba lewa szt. 19,50 zł 4,49 zł 23,99 zł
Korba z zębatką szt. 28,00 zł 6,44 zł 34,44 zł
Kostka elektryczna szt. 6,30 zł 1,45 zł 7,75 zł
Koszyk szt. 8,85 zł 2,04 zł 10,89 zł
Lampka przód szt. 19,93 zł 4,58 zł 24,51 zł
Lampka tył szt. 11,63 zł 2,67 zł 14,30 zł
Linka (cięgno) hamulca szt. 2,46 zł 0,57 zł 3,03 zł
Linka (cięgno) przerzutki szt. 1,90 zł 0,44 zł 2,34 zł
Łańcuch szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Mocowanie koszyka szt. 18,06 zł 4,15 zł 22,21 zł
Mocowanie osłony łańcucha szt. 6,72 zł 1,55 zł 8,27 zł
Odblask tylny szt. 1,59 zł 0,37 zł 1,96 zł
Opona 26 x 2.125 szt. 27,41 zł 6,30 zł 33,71 zł
Osłona bagażnika(tył) szt. 24,61 zł 5,66 zł 30,27 zł
Osłona łańcucha szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Pancerz linki hamulca m.b. 1,67 zł 0,38 zł 2,05 zł
Pancerz przerzutki m.b. 2,11 zł 0,49 zł 2,60 zł
Para pedałów szt. 13,26 zł 3,05 zł 16,31 zł
Piasta przód(dynamo) szt. 164,90 zł 37,93 zł 202,83 zł
Piasta tylna szt. 130,05 zł 29,91 zł 159,96 zł
Popychacz do przerzutki szt. 8,87 zł 2,04 zł 10,91 zł
Przednie koło z dynamem szt. 196,00 zł 45,08 zł 241,08 zł
Przerzutka z modułem sterującym szt. 20,40 zł 4,70 zł 25,10 zł
Przewody oświetlenia m.b. 5,12 zł 1,18 zł 6,30 zł
Rama rowerowa szt. 457,38 zł 105,20 zł 562,58 zł
Rękojeść lewa szt. 5,49 zł 1,26 zł 6,75 zł
Rękojeść prawa szt. 4,71 zł 1,08 zł 5,79 zł
Siodło szt. 15,30 zł 3,52 zł 18,82 zł
Skrzydełka reklamowe szt. 33,60 zł 7,73 zł 41,33 zł
Stery kierownicy szt. 5,69 zł 1,31 zł 7,00 zł
Stopka / Podpórka szt. 14,40 zł 3,31 zł 17,71 zł
Support 115mm szt. 12,56 zł 2,89 zł 15,45 zł
Szprycha przód szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Szprycha tył szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Sztyca szt. 15,63 zł 3,59 zł 19,22 zł
Śruba hamulca rolkowego szt. 19,90 zł 4,58 zł 24,48 zł
Śruba regulacyjna dźwigni hamulca szt. 0,62 zł 0,14 zł 0,76 zł
Tylne koło 3 biegowe szt. 148,50 zł 34,16 zł 182,66 zł
Widelec szt. 43,00 zł 9,89 zł 52,89 zł
Wspornik kierownicy szt. 16,93 zł 3,89 zł 20,82 zł
Zacisk sztycy szt. 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł
Zamek szyfrowy  ABUS szt. 56,10 zł 12,90 zł 69,00 zł
Elektrozamek szt. 672,00 zł 154,56 zł 826,56 zł

*Może ulec zmianie.

ZGODA RODZICIELSKA UPOWAŻNIENIE DLA OSOBY TRZECIEJ
Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Nextbike Polska S.A. niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

Zgoda opiekunów na zawarcie umowy przez niepełnoletniego z operatorem wypożyczalni Nextbike Polska

Formularze reklamacyjne

Oświadczenie o wypadku/kolizji na rowerze